biuroplanowania
BIP

Biuro posiada pełnomocnictwa do realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie wybranych przepisów prawa i dokumentów, przede wszystkim:

  • ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych,
  • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
  • regulaminu konkursu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

none
None Content
Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zawiadamia na piśmie zarząd województwa o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

Wymagane dokumenty:
1) Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587)
2) Uchwała rady miasta/gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem planu

Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wnioski do planu wydawane są na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w formie pisma w terminie ustalanym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art.

Tryb odwoławczy
Brak

Komplet dokumentów kieruj na adres uzgodnienia@biuro-planowania.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości dzwoń: 54 123 45 67
W celu usprawnienia procesu uzgodnienia nie zapomnij o podaniu danych kontaktowych osoby prowadzącej sprawę

Na pozostałych zakładkach tekst będzie wg takiego schematu

Odpowiedź na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Second Content
Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Third Content
Odpowiedź na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
First Content
Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Second Content
Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Third Content
Uzgodnienie projektu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
First Content
Zaopiiowanie projektu gminnego programu rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa
Second Content
Opiniowanie projektow ubiegających się o dofinansowanie z RPO pod względem zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim
Third Content
Zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
First Content
Zaopiniowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Third Content
Opiniowanie wniosków w spr, udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję ciepła, energii elektrycznej, wytwarzanie, magazynowanie paliw ciekłych
Second Content
Zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej
Third Content