biuroplanowania
BIP Projekt PZPW przekazany do uzgodnień i opiniowania | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Projekt PZPW przekazany do uzgodnień i opiniowania – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Projekt PZPW przekazany do uzgodnień i opiniowania

  • test
  • maj 10, 2018
  •   Aktualności
  • Możliwość komentowania Projekt PZPW przekazany do uzgodnień i opiniowania została wyłączona

Procedura  tworzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, weszła w etap uzyskania uzgodnień i opinii od właściwych organów i instytucji.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) o uzgodnienie projektu Planu wystąpiono do:

– Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 

– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

– właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa  państwa

– Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

 

o opinię o projekcie Planu wystąpiono do:

– Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

– Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 – wojewodów oraz marszałków województw sąsiednich

– zarządów powiatów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz terenów przyległych do granic województwa kujawsko-pomorskiego

 

Ponadto w celu stwierdzenia zgodności projektu Planu z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpiono do Ministra Inwestycji i Rozwoju.